Artist - Kailash Kumar Pradhan, Dindori

Kailash Kumar Pradhan is a Gond Tribal Artist from DindoriĀ in Madhya Pradesh.